Site icon The Ambivert Hustler

Don’t collect, connect

Đọc bài “Don’t collect, Connect” từ blog Valeria Maltoni thấy rất tân dắc về phương châm “connect” tức thật sự kết nối với mọi người chứ không phải chỉ là đi thu thập namecard hay kết càng nhiều bạn trên mạng xã hội (Facebook, Twitter, ..) càng tốt. Đơn giản bởi vì 1 mối quan hệ chỉ thật sự có giá trị khi cả 2 bên cùng đem lại giá trị cho nhau.


Và đây là 100 cách để thật sự “connect” – kết nối và tạo nên giá trị  (những phần in đậm là những cách phù hợp nhất tại Việt Nam)

Còn bạn, bạn thích cách nào nhất?

Exit mobile version